Tasa-arvosuunnitelma

LÄHTÖKOHDAT

Tasa-arvosuunnitelman laatiminen perustuu Lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609 /1986 ja 232 /2005). Tasa-arvon edistäminen työpaikalla on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa: luodaan ja vakiinnutetaan toimintatapoja, joilla varmistetaan tasa-arvon edistäminen.

Tasa-arvosuunnitelma edellytetään työnantajalta, jonka palveluksessa on yli 30 työntekijää. Hämeenlinnan Musiikinystävät ry, Sibelius-opisto on laatinut tasa-arvosuunnitelman lain asettaman velvoitteen mukaan.

Tasa-arvosuunnitelma on päivitetty vuonna 2020. Suunnitelman toteuttamista arvioidaan ja päivitetään yhteistoimintaryhmänä toimivassa työsuojelutoimikunnassa vuosittain saatavan tilastotiedon ja päivittäisessä toiminnassa saadun palautteen perusteella. Palaute huomioidaan välittömästi toiminnassa.

JOHDON SITOUTUMINEN TASA-ARVON EDISTÄMISEEN

Hämeenlinnan Musiikinystävät ry:n kannatusyhdistyksen hallitus on hyväksynyt tasa-arvosuunnitelman. Musiikkiopiston johto sitoutuu omassatoiminnassaan tasa-arvosuunnitelman toteuttamiseen. Epätasa-arvoisesta käytöksestä (tai toiminnasta) ilmoitetaan esimiehelleja / tai työsuojeluorganisaatiolle.

TAVOITTEET

Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa henkilöstöjohtamista ja yhteistoimintaa. Tasa-arvon toteutuminen lisää työntekijöiden hyvinvointia ja oikeudenmukaisuuden kokemusta sekä ylläpitää työmotivaatiota.Vastuu tasa-arvoisesta käytöksestäja toiminnastakuuluu koko työyhteisölle.

TASA-ARVOTYÖN PAINOPISTEALUEET

SAMA PALKKA SAMASTA JA SAMANARVOISESTA TYÖSTÄ

Työn vaativuuden arvioinnin perusteet ovat yhtäläiset miehille ja naisille.Palkkakartoitus laaditaan työsuhteenlaadun perusteella. Päätoimisilla opettajilla ilmoitetaan palkkavertailussa myös kokemuslisiä kartuttavat työvuodet. Jos jossakin vertailtavassa ryhmässä on alle 5 jäsentä, vertailua ei tehdä yksityisyyden turvaamiseksi. Luottamusmiehellä on joka tapauksessa mahdollisuus varmistua edustamistaan työntekijöiden yhtäläisistä palkkaperusteista. Työtehtävien muuttuessa päivitetään työn vaativuuden arviointi sekä tehtäväkohtaiset ja henkilökohtaiset palkanosat.

JOHTAMINEN JA TEHTÄVIEN JAKAMINEN TASA-ARVOISESSA JOHTAMISKULTTUURISSA

Tiedonkulku on tasapuolista kaikille työntekijöille. Vastuu tiedotuksesta ja tiedotuksen kehittämisestä on rehtorilla.Tiedonkulku varmistetaan säännöllisellä tiedottamisella sekä riittävällä määrällä työpaikkakokouksia. Vuorovaikutusta vahvistetaan antamalla ja vastaanottamalla palautetta; kaikki kannustetaan antamaan palautetta. Kehityskeskusteluja järjestetään säännöllisesti.

Johtamista kehitetään työntekijöitä kannustavaksi. Työntekijöitä kannustetaan ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan. Kaikilletaataan samanlaiset kouluttautumismahdollisuudet.

Työtehtävät jaetaan organisaatiossa keskustellen ja yhdessä neuvotellen. Keskusteleva suunnittelu toteutuu opetukseen ja tapahtumiin liittyvissä asioissa pedagogisessa johtoryhmässä ja aineryhmissä sekä työterveyteen, työhyvinvointiin ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa työsuojelutoimikunnassa. Työtehtäviä jaettaessa huomioidaan työn kuormittavuus; jokaiselle pyritään luomaan mielekäsja monipuolinen työn sisältö, joka varmistetaan kehityskeskusteluissa.

Hallitus, rehtori ja luottamusmiehet ja huomioivat suunnittelussa ja päätöksenteossa lainsäädännön vaateet tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.

IKÄTASA-ARVO

Eri-ikäisiätyöntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti iästä ja sukupuolesta riippumatta. Pitkään työelämässä olleiden taitojaja kokemusta jaetaan nuoremmille. Nuorilta saatavaa uusinta osaamista hyödynnetään. Eri-ikäisilleannetaan mahdollisuus samanarvoisiintyötehtäviin.

SUKUPUOLEEN PERUSTUVAN HÄIRINNÄN EHKÄISEMINEN

Työyhteisössä ei sallita minkäänlaista seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää eikä muutakaan epäasiallista kohtelua.

Jokaisella on velvollisuus puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen. Tilanteen jatkuessa asiasta ilmoitetaan rehtorille tai työsuojeluvaltuutetulle. Rehtorin tai työsuojeluvaltuutetun on heti tiedon saatuaan puututtava asiaan.

SELVITYS TYÖPAIKAN TASA-ARVOTILANTEESTA

Henkilöstön sijoittuminen eri tehtäviin

TyösuhdeYhteensäNaisetMiehet
toimenhaltija261313
päätoiminen tuntiopettaja16133
sivutoiminen tuntiopettaja972
htp-henkilöstö330
yhteensä543618

Opetushenkilöstön palkkaukseen vaikuttaa koulutus, viikkotuntimäärä sekä kokemuslisät. Tämän
vuoksi sukupuolten välistä palkkaeroa ei ole tarkoituksenmukaista laskea. Palkkaus perustuu
yksityisen opetusalan työehtosopimukseen.

PROSESSIT TASA-ARVON VAHVISTAMISEKSI

Uudet työntekijät kiinnitetään julkisen haun kautta. Kiinnitettäessä opettajia toimiin ja päätoimisiksi tuntiopettajiksi hakumenettelyyn kuuluu opetusnäyte jahaastattelu. Valinta perustuu muodolliseen kelpoisuuteen sekä rekrytointitilanteessa osoitettuun osaamiseen. Sukupuoli ei ole perusteena henkilöstöä valittaessa.

TYÖNJAKO

Opettajat kiinnitetään oman instrumenttinsa (tai instrumenttiensa) opettajiksi. Opettajienomien vahvuusalueiden mukaan tehtäviin voi kuulua yhteismusisoinnin ohjausta. Kaikkien opettajien työtehtäviin kuuluusuunnittelua ja kehittämistä sekä osallistumista konserttien ja tapahtumien valmisteluun.Tehtäviä jaettaessa perusteena ei ole opettajansukupuoli vaan opettajan osaamisen vahvuusalueet sekä ammatillinen kehittyminen.

Hallinto-ja tukipalveluissa tehtävät ovat jaettu sisältökokonaisuuksien mukaan: (1) valvonta, turvallisuus ja avustaminen, (2) tiedotus, (3) oppilashallinto, (4) taloushallinto sekä (5) johtaminen. Työnjako ei perustu sukupuoleen.

URALLA ETENEMINEN

Vapautuvat työtehtävät täytetään aina julkisen haun kautta, ellei lainsäädäntö muuta edellytä. Opettajan työn perusluonne on aina sama työsuhteen laadusta riippumatta. Työtä voidaan rikastaa erilaisin projektiluontoisin tehtävin. Työtehtäviä jaettaessa sukupuoli ei ole perusteena.

TYÖOLOSUHTEET

Sibelius-opistollaon useita opetuspisteitä. Opetustilat opettajien kesken on jaettu niin, että opettajat saavat opettaa eri opetuspisteissä. Salien käyttöaikoja jaetaan käyttökiintiön puitteissa opettajien itsensä ilmaiseman tarpeen perusteella.Opettajien tasapuolinen kohtelu on perusteena työtiloja jaettaessa.

HENKILÖSTÖKOULUTUS

Työnantaja tukee opettajien omaehtoista koulutusta talousarvion rajoissa. Koulutusavustukset myönnetään yhtenäisin perustein. Olennaista on opettajan tai toimihenkilön halu hakeutua koulutukseen. Työyhteisössä on myös työnantajan määräämiä koulutuksia, jotka voivat perustua strategisiin painotuksiin, opetussuunnitelman kehittämiseen tai muihin kehittämishankkeisiin. Palkallisiin koulutuksiin määrättäessä sukupuoli ei ole määräyksen perusteena, vaan perusteena on henkilöstön osaamisen kehittäminen palvelemaan oppilaitoksen perustehtävää.

OSALLISTUMINEN TYÖRYHMIIN

Työryhmissä osallistumisperusteet vaihtelevat:

  • pedagoginen johtoryhmä, aineryhmien suorittama vaali
  • kehittämishankkeiden työryhmät, opettajan oma kiinnostus tai oppilaitoksen perustehtävää palveleva kehittämistarve
  • työsuojelutoimikunta, henkilöstönsuorittama vaali
  • johtokunta, henkilöstön edustajat

Valinnan perusteena ei ole sukupuoli.

TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMINEN

Työntekijät käyttävät perhevapaita. Kaikkien työntekijöiden osalta perhevapaiden käyttö mahdollistetaansijaisjärjestelyin.Perhevapailta ja muilta pitkiltä vapailta palaaville järjestetään tarvittaessa perehdytys.

TYÖILMAPIIRI

Myönteisen työilmapiirin vahvistamiseksi on vuosittain toiminnan yhteistä suunnittelua. Yhteinen suunnittelu toteutuu aineryhmissä, pedagogisessa johtoryhmässä, työsuojelutoimikunnassa sekä työyhteisön yhteisissä kokouksissa. Työnantaja tukee työntekijöiden liikuntaharrastusta ja talousarvion mahdollistamissa rajoissa virkistystoimintaa.Työilmapiiriä ja työssä jaksamista selvitetään työhyvinvointimittauksin ja kehityskeskusteluissa.

HÄIRINNÄNJA EPÄASIALLISENKOHTELUN EHKÄISEMINEN

Työntekijän kokiessa häirintää hänen tulee olla välittömästi yhteydessä omaan esimieheen tai työsuojeluvaltuutettuun. Häirintää ei työyhteisössä suvaita kenenkään taholta. Mikäli häirintää ilmenee, noudatetaan Työturvallisuuskeskuksen ohjeistusta (Epäasiallinen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla).

ASENTEET

Työpaikan asenteisiin vaikutetaan päivittämällä tasa-arvosuunnitelma säännöllisesti sekä toimimalla tasa-arvosuunnitelman periaatteiden ja toimintamallien mukaan.

TYÖSUOJELU

Työsuojelutoimikunta kokoontuu säännöllisesti. Työsuojelutoimikunta käsittelee työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja tasa-arvoon liittyviä asioita. Työsuojelutoimikunta päivittää tasa-arvosuunnitelman hallituksen vahvistettavaksi ja raportoi sen toteutumisesta hallitukselle.

TASA-ARVOON LIITTYVIEN ASIOIDEN KÄSITTELY

Kokiessaan tasa-arvo-ongelmia tai halutessaan tehdä tasa-arvoon liittyviä aloitteita työntekijä ottaa yhteyttä joko rehtoriin tai työsuojeluvaltuutettuun. Rehtori on velvollinen puuttumaan välittömästi tasa-arvoa koskeviin ongelmiin. Ongelmat ja aloitteet otetaan työsuojelutoimikunnan käsiteltäviksi tarkoituksenmukaisten toimintamallien kehittämiseksi.

SEURANTA JA VASTUU

Seurantatietoa tasa-arvon toteutumisesta kerätään säännöllisesti palkkojen ja työsuhteiden laadun osalta. Rehtori vastaa tasa-arvosuunnitelman toteutumisesta. Työsuojelutoimikunta tekee joka toinen vuosi tasa-arvosuunnitelman hallituksen vahvistettavaksi, seuraa sen toteutumista ja raportoitarvittaessa hallitukselle.

OPETUKSENJÄRJESTÄJÄN TASA-ARVOSUUNNITELMA

LAKI VELVOITTAA SUUNNITTELUUN

Tasa-arvo tarkoittaa samanarvoisuutta. Tasa-arvolain muutos vuonna 2014 toi tasa-arvoa koskeva suunnitteluvelvoitteen kaikille opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Tasa-arvolain päämäärät on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. (Tasa-arvolaki 1-3 §)

Tasa-arvolain mukaan opetusta tai koulutusta järjestävän on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekänaisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen ja että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tasa-arvolain tarkoituksen toteutumista. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen. (Tasa-arvolaki 5 §)

SIBELIUS-OPISTON TOIMINTAPERIAATTEET

OPPILASVALINTA

Oppilasvalinnassa huomioidaan oppisisältöihin ja tavoitteelliseen opiskeluaikaan opetussuunnitelmaan liittyvä tarkoituksenmukainen aloitusikä.Oppilasvalinnan perusteena ei ole sukupuoli.

OPETUSJÄRJESTELYT

Opetusjärjestelyt perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön, viranomaisohjeisiin ja oppilaitoksen opetussuunnitelmaan sekä niihin taloudellisiin resursseihin, joita musiikkiopistolla on käytössään. Opettajat suunnittelevat ja toteuttavat opetuksen pedagogisen tarkoituksenmukaisuuden perusteella. Opetusjärjestelyt eivät perustu sukupuolien asettamiseen eriarvoiseen asemaan.

KÄYTÄNNÖN TOIMINTAOHJEET OPPILAILLE

PUHUTAAN

Jos koet tulleesi epäreilusti kohdelluksi sukupuolen perusteella, keskustele oman opettajasi kanssa. Jos koet, että et voi puhua opettajalle, ota yhteyttä apulaisrehtoriin tai rehtoriin.

PUUTUTAAN

Opettajan, apulaisrehtorin ja rehtorin tehtävä on lopettaa eriarvoinen kohtelu.

Erityistä huomiota kiinnitetään seksuaaliseen ja sukupuolen perusteella tapahtuvaan häirintään. Häirintä luo kiusallisen, leimaavan, halventavan, nöyryyttävän tai uhkaavan ilmapiirin. Häirintä voi olla sanallista, sanatonta tai fyysistä. Se loukkaa yksityisyyttä tai koskemattomuutta.

Älä hyväksy häirintää. Jos huomaat tai koet häirintää, kerro siitä heti omalle opettajallesi. Opettajan tehtävä on viedä asia rehtorin tai apulaisrehtorin tietoon. Älä jää pohtimaan asiaa yksin. Osoita ettet hyväksy häirintää. Sano esimerkiksi, ettei noin voi tai saa sanoa. Älä ole hiljaa tilanteessa, jossa sinuun tai toiseen kohdistuu häirintää.

Vaikka kiusaaminen ja häirintä ovat usein ryhmähäiriöitä ja niistä tiedetään laajasti, niistä vaietaan. Vaikeneminen voi osoittaa hyväksymistä, välinpitämättömyyttä ja alistumista. Puhu kokemuksistasi. Osoita, että välität.

MUUTUTAAN

Asetutaan toisen asemaan, otetaan opiksi, kannustetaan reiluun kaveruuteen. Halutessasi voit pyytää lisätietoja opettajaltasi, apulaisrehtorilta tai rehtorilta.

Työsuojelutoimikunta 24.4.2023

Sibelius-opiston johtokunta syksy 2023