Yhdenvertaisuussuunnitelma

JOHDANTO

Tämän yhdenvertaisuussuunnitelman(Yhdenvertaisuuslaki 1325 /2014)tavoitteena on edistää niitä toimenpiteitä, joilla Sibelius-opiston toiminta pyritään järjestämään syrjinnän vaarassa olevien oppilaiden ja opettajien tarpeet huomioivalla tavalla.

YHDENVERTAISUUS OPPILAIDEN NÄKÖKULMASTA

OPPILASVALINNAT

Oppilasvalinnan periaatteet noudattavat oppilaitoksen opetussuunnitelmaa. Oppilasvalinnan perusteet ovat yhtäläiset.

HÄIRINNÄN JA KIUSAAMISEN EHKÄISEMINEN

Häirintää ja kiusaamista ei hyväksytä. Epäasialliseen käytökseen puututaan välittömästi.

Toimenpiteet

 • Keskustelu opettajan, oppilaan sekä oppilaan huoltajien kesken.

OPETUSTILANTEIDEN TASAPUOLISUUS (SISÄLLÖT JA MENETELMÄT)

Kaikella oppilaille taataan mahdollisuus osallistua opetustilanteisiin. Opetussuunnitelma antaa mahdollisuuden opetuksen yksilöllistämiseen oppilaan edellytyksien mukaan.

Toimenpiteet

 • opetusmenetelmiä kehitetään jatkuvasti, sovitaan yhteisistä pelisäännöistä (opettaja omien oppilaidensa ja heidän huoltajiensa kanssa).

OPINTOSUORITUSTEN ARVIOIMINEN

Arvioinnin perusteet noudattavat Opetushallituksen vahvistamaaopetussuunnitelmaa. jonka perusteiden mukaiset kriteerit on kirjattu kaikkien nähtäväksi. Opettajat noudattavat arvioinnin kriteereitä.

Toimenpiteet

 • Arvioinnin menettelyjen jatkuva kehittäminen.

POSITIIVISET ERITYISTOIMET SYRJINNÄN VAARASSA OLEVIEN OSALTA

Erityisen tuen tarvetta eri oppilasryhmissä voidaan selvittää havainnoimalla arjen sujumista sekä keskustellen. Kohtuullisin mukautuksin pyritään varmistamaan kaikkien osallistumismahdollisuus
oppimiseen yhdenvertaisesti. Opetuksen järjestelyjä voidaan monipuolistaa ja rikastaa, jos näin voidaan ehkäistä syrjintää.

OPETTAJIEN YHDENVERTAISUUSOSAAMINEN

Oppilaitoksen yhdenvertaisuussuunnitelma käydään läpi oppilaitoksen henkilöstökokouksissa. Yhdenvertaisuussuunnitelma on henkilöstön saatavilla. Kehityskeskusteluissa voidaan varmistaa yhdenvertaisuusosaamisen kehityskohteita. Henkilöstölle voidaan järjestää yhdenvertaisuuskoulutusta.

Toimenpiteet

 • Henkilöstökoulutus, kehityskeskustelutja työnohjaus.

OPETUSTARJONTA JA –JÄRJESTELYT

Oppilaitoksen opetussuunnitelma määrittelee opetustarjonnan ja –järjestelyt. Opetusjärjestelyjä voidaan mukauttaa kohtuullisesti oppilaan tarpeiden mukaan.

Toimenpiteet

 • Palautekyselyt ja -keskustelutja niiden pohjalta käytännön sovellukset.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Toimintaympäristö vastaa opetuksen tarpeita. Ympäristö on terveellinen ja turvallinen.

Toimenpiteet

 • Otetaan huomioon toimintaympäristö, voimavarat ja muu olosuhteet syrjinnän ehkäisemiseksi.

YHDENVERTAISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ

Tavoite

 • Ketään ei aseteta työyhteisössä epäsuotuisaan asemaan iän, elämänkatsomuksen, vakaumuksen, mielipiteen, etnisen taustan, kansallisuuden, kielen, sukupuolisen moninaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuutensa tai terveydentilan perusteella.

Toimenpiteet

 • Tuemme yhteisöllisyyden hyvää kehitystä työpaikassamme. Otamme ja annamme tilaa kohtuullisesti toiset huomioiden. Tiedostamme tavat, puhetyylit ja eleet arjen kohtaamistilanteissa ja ymmärrämme niiden vaikutuksen yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon.

TOIMENPITEET SYRJINNÄN EHKÄISEMISEKSI

 • henkilöstön ja oppilaiden perehdyttäminen
 • toimintaohjeiden saatavuus•seuraamuksista tiedottaminen
 • syrjinnän esiintyvyyden seuranta: kehityskeskustelut, kyselyt
 • syrjinnän vastaisen työn organisointi: työsuojelutoimikunta
 • kohtuulliset mukautukset erityistä tukea tarvitseville

TOIMENPITEET SYRJINNÄN POISTAMISEKSI JA SYRJINTÄTILANTEESEEN REAGOIMISEKSI

Ohjeet oppilaille

 • hyvän mielen ohjeiden lisäksi ohjeet syrjinnästä ilmoittamiseen
 • toimintatavoista sovitaan yhdessä oppilaiden kanssa
 • oppilaita rohkaistaan puuttumaan ja kertomaan kokemuksista

TOIMINTA SYRJINTÄ –JA HÄIRINTÄTAPAUKSISSA

Luodaan työyhteisöön vakiintuneita, tiedostettuja ja yhteisesti hyväksyttyjä menettelytapoja. Syrjinnän ehkäisemiseksi työnohjausmahdollisuus järjestetääntapauskohtaisesti.

Ohjeet henkilöstölle

Jos opistossamme ilmenee tilanteita, joissa havaitset syrjintää, ilmoita siitä:

 • työsuojeluvaltuutettu tietää työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyvistä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavista asioista
 • luottamusmies opastaa palkka-ja työsuhdeasioissa
 • rehtori keskustelee esimiehenäsi ja työsuojelupäällikkönä edellisten lisäksi kaikista työhön kuuluvista asioista

SUUNNITELMANTOTEUTUMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI

Työyhteisössä

 • •työhyvinvointi kyselyjen yhteydessä
 • •kehityskeskustelut

Oppilaat ja perheet

 • •kehityskeskusteluttarvittaessa(opettaja ja rehtori)
 • •keskustelut oppilaidensa kanssa
 • •sisäisen arvioinnin kyselyt

SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Työsuojelutoimikunta ja hallitus

SUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN

 • •henkilöstötiedotteet, henkilöstökokoukset, opettajan opas
 • •oppilaiden tiedotteet

MAHDOLLISET AIKAISEMMAT TOIMENPITEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET

Opetussuunnitelmassa, toimintasuunnitelmassa ja varhaisen välittämisen mallissa yhdenvertaisuuden näkökulmia on huomioitu.

Hallitus 18.11.2020