Tietosuoja

Yleiseen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 tehtävänä on suojata luonnollisten henkilöiden oikeutta henkilötietojen suojaan ja taata henkilötietojen vapaa liikkuvuus EU-alueella.

Asetus sisältää mm. siitä milloin saa kerätä ja käsitellä henkilötietoja ja mitä velvollisuuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyy. Nykyisin tällainen henkilötietojen suojaa ja käsittelyä koskeva yleissääntely sisältyy henkilötietolakiin (523/1999)

Tietosuojaselosteet

Oppilasrekisteri
Työnhakijarekisteri

Henkilötietojen tarkastuspyyntö
Henkilötietojen korjaamis-/poistamisvaatimus